Service Menu

Аяннажылга. Орус тоол


Шиш бодунуң ажыл-херээ-биле хоорайже чорупкан. Чайын чүве-дир, изии-даа аажок.
Бир көөрге, мурнунда тергелиг аъттыг кижи бар чораан. Шиштиң турупканы кончуг болгаш, тергеге олуруксай берген. Ынчагаш ол танывазы кижиже алгырган:
-  Экии, Адавастай Адавастайович!
Тергелиг кижи ону чогум кым деп кыйгырганын орта дыңнавайн барган, ынчалза-даа адазының ады-биле хүндүткеп адаанын мүн-не билген. Ол Шишке:
-  Экии, оол!- деп ыыткыр харыылаан. А Шиш база-ла:
-  Кадайыңар, ажы-төлүңер эки турлар бе- дээн.
Ашак тургаш:
-  Эки чурттап турлар-ла, бир эвес мени таныыр болзуңарза, тергеге олуруптуңар, чедирип каайн.
Шишке чүгле ол херек турган-на болгай, ашактың чанынга олура каавыдып-тыр. А Шиш ыыттавайн олуруп шыдаар эвес. Ол чүгле удуп чыткаш ыыттавас.
Ол мынча деп-тир:
-  Аяннаштырып ойнаалам, акый.
-  Ол ындыг чүү деп чүвел?
-  Аай-аай кылдыр чугаалаптар бис, ол-ла.
-  Ынчаарга эгеле,  че.
-  Силерниң ачаңарны кым дээрил, акый?
-  Мээң ачамны Кузьма дээр.
Шиш тургаш:
-  Сээң ачаң Кузьманың
Сегелинден алдым-на ийин.
-  Ашак тургаш:-
-  Ачамның сегелинден алыр ол кандаай кижи сен?
Шиш тургаш:
-  Ол дээрге анаа аяннаштырып турарым ол ышкажыл, акый, кырган адаңарны кым дээр ийик?
-  Кырган адамны Иван-на дээр чүве.
Шиш тургаш:
-  Иван ирей кырган-ачаң
Моортайны кармактапкан.
-  Моортай олче удур шоглап
Ирейни шуут девидеткен.
-  Ашак хорадай берип-тир:
-  Мээң кырган-ачам моортайны канчап кармактай бээр чүвел? Ындыг хоозун чүвени канчап тып алдың?
-  Анаа-ла аяннаштырарым ол ышкажыл, акый.
-  Ынчаарга ам сеңээ мен аяннаштырып берейн аа. Сээң адың кымыл?
-  Мээң адымны Федя-ла дээр.
Ашак тургаш:
-  Федя дээр болза,
Меңээ артык чүьк болбайн,
Маңнап баргаш, аргадан сен
Мажаалайдан тудуп мун- дээн.
-  Мен сени баштактандым, акый. Мээң адым Федя эвес, а Степан-дыр ийин..
Ашак тургаш:
-  Адыңны Степан-даа дээр болза,
Аъдымдан сен дүжүп бергеш,
Еропланга олурувут,
Эрте дээре ужудувут.
-  Мен сени баштактандым ийин, акый. Мээң адым Степан эвес, Силантий-дир ийин.
Ашак тургаш:
-  Силантий-даа дээр болза,
Аъдымдан сен « слезантий»!
-  Ол чүү дээриң ол, акый, « слезантий» деп сөс чок-тур ийин.
-  Чок-даа болза, дөмей-ле дүш!
Шиш дүжүп бээр ужурга таварышкан. Бодунуң шорузу-дур ийин.Эки кижи харын-даа тергезинге олуртуп алырга, ыыттавайн олурбас, чылчырткайнып хоолургаарга, ынчанмайн канчаар.