Чооду Кара-Куске. Дүштү Садар Турган Болза!

Читать


Экер-оол Кечил-оол. Тывызык

Читать


Комбу Бижек. Сигенчилер

Читать


Кызыл-Эник Кудажы. Маргылдаа

Читать


Леонид Чадамба. Башкы

Читать


Олег Сувакпит. Бора-хөкпештиң ыры

Читать


Степан Сарыг-оол. Байлак чуртум

Читать


Чооду Кара-Куске. Чайгы эртен

Читать