Хой, Серге, Моддурга

(Ооржак Маңнай Намзырааевич ыткан)
 
Бир-лечергечаскычурткаазыпчыдыпкалганчудаңгыХой, Серге, Молдургаоъттаптурганнариргин. ОларгаБөрүлерчедипкелгеш:
— Сенчүүдепамытансен? — депХойданайтырган.
— МенболзатаагылыгДарган-Маадырдепамытанмен — депхарыылап-тыр.
— Сенчүүдепмындыгамытансен? — деп, Молдургаданайтырганиргин.
— Мен хырны улуг Кызыл-Маадыр мен — деп турган иргин.
— Сен чүү деп амытан сен, кулугур? — деп, Сергеден сезиг-даа чок айтырып турганнар-дыр эвеспе.
Серге тургаш:
— Селемези улуг Сеңгин-Маадыр дээрзи мен боор мен, чеделдириңерниң кежин чагы, хүрүме кылыр, бирээңерниң кежин оваадай бөрт кылыр деп олур мен — дээш, мыйызын хаяга хуюксудур шалый бээр орта, кулугур Бөрүлер кудуруктарын мунгулапкаш, кушпуңнадыр куураңайнчып дезип, арлып чоруй барганнар иргин.
— Чурт ээлээн чудаңгы Хой, Серге, Молдурга олар сагынгыр-тывынгыры-биле азыг диштиг араатаннарны ынчап коргудуп алганнар-дыр оо!