Кошкар биле Хой

(Сарыглар Борбак-оол Дүктүг-оолович  ыткан)
 
Шыяан ам. Эртенгиниң эртезинде, бак шагның бажында, эки шагның эгезинде, дээрниң кара булуду безин бажынга четпес, бедик тей чурттуг он ийис хураганныг Кошкар биле Хой чурттап чораан-даа чүвең иргин. Кошкар биле Хой дөрт мыйыстыг, дөрт карактыг, хомус дег хоюг үннүг, улуг угаанныг-даа чораан чүве-дир оо. Хойнуң дөрт мыйызынга, дөрт караанга, улуг угаанынга азыраан мал, аң-мең адааргап, Хой дег угаан болза, Кошкар дег дөрт мыйыстыг, дөрт карактыг, хомус дег үннүг болза дижип, хомудап чугаалаар-даа чүве-дир. Кошкар биле Хойнуң чуртунга хат халап келгеш, хая-дажынга дыынмаан, суг халап келгеш, бедик тейниң бажынга четпээн, өрт халап келгеш, бедик тейниң бажында меңги доштарын эргизип чадаан-даа чүве-дир эвеспе.
Ынчангаш Кошкар биле Хой коргар сестир чүве чок, оъдун оъттап, суун суглап, амыр-шөлээн чурттап чоруп-тур. Амыр-шөлээн чурттап чораан Хой биле Кошкарга он оглу өскен тудум, амыр-дыш бербес, сөс-домак тоовас, үскүлежир, өжеш дедири дам барган мындыг-даа бооп-тур оо. Дүне боорга, караңгы дээш ыглажыр, хүндүс боорга, изиг-дир дээш ыглажыр-чокшур, агы-каңгы оъдун бээрге, амдан чок дээш могаттынар-даа чүве-дир. Ажы-төлүнүң аак-кээгинге чеже шыдажыр, Кошкар биле Хой электен кырып, эът-кежи тонуп, арып-доруп келгеш, өлгүлеп-даа калган-дыр оо. Он хураган ада-иези өлүрге улам-на, саам-соксаал чокка ыглажып-кыржып, содаалажып туруп берип-тир эвеспе. Та кажанга, та чеженге дээр ынчаар ыглажып-сыктажып, үскүлежип келген чүве, дөрт мыйыстарының ийизи арткан, дөрт карактарының ийизи согурарып, хомус дег үннери дунуп, улуг угааны уттундуруп, балалган-даа чүве-дир эвеспе.
Оон бээр-ле хой ийи мыйыстыг, ийи карактыг, дунук боостаалыг, баларгай угаанныг-даа апарган чүве-дир.