Тарбаган биле Кошкар

(Иргит Күрседи Санчыевич ыткан)
 
Биеэде бүгү-ле амылыг амытаннарның чыыжы болган чүве-дир. Ол чыыштан Тарбаган озалдап калган-дыр. Тарбаган бир-ле көөрге, Кошкар эртип бар чыткан. Тарбаган тургаш:
— Ээй, Кошкар, кайыын келдиң, чүнү кылып чор сен? — деп-тир.
— Бүгү-ле аңнар болгаш куштарның улуг чыыжы болган. Ол чыышка чорааш, чанып бар чыдарым бо-дур — деп, Кош­кар харыылап-тыр.
— Ол чыышка чүнү чугаалажыр чүве-дир? — деп, Тарбаган айтырарга:
— Бүгү-ле амылыг амытаннарның амыдырал-чуртталгазын болгаш арга деп чүвени кандыг амытан алырын чугаалашты.
— Арганы кандыг амытан алыр чүве-дир? — деп, Тарбаган айтырган.
— Арганы адыр буттуг коңгумай деп амытан алды! — деп, Кошкар харыылаан.
Тарбаган тургаш:
— Кандыг оранга кандыг амытан, канчаар чурттаар дээр чүве-дир? — деп-тир.
— Таңдының бажынга чурттап, дамырак суун ижип, оътту үш катап үзүп чээш, кичээнгейлиг ыңай-бээр көр деп, мени чагыыр чүве болду.
— Ынчаарга бүгү-ле арганы коңгумай алганы ол-дур. Сээң дазыл мыйызың шөлге ириири ол-дур, мээң дарбагар эрним коңгумайның эзериниң дергизинге кадары ол-дур — дээш, Тар­баган үш катап сыйт-сыйт кылдыр эткеш, үңгүрүнче кире халаан.
Кошкар бодап көөрге, шынап-ла Тарбаганның чугаазы шын болган. Ону дыңнааш, Кошкар дөрт карааның ийизин соолдур ыглап алган чүве-дир.
— Ынчангаш, Кошкарның ийи карааның үстүнде ийи үттер артып калган иргин.