Аът биле Сыын

(Ооржак Соржу  Дооевна ыткан)
 
Шаанда дүпте шагда чүве-дир. Аът биле Сыын таваржып келгеш, хөлчокка кээп маргышканнар-дыр эвеспе.
Аът тургаш:
— Сени мен маңнааш, чедер мен — деп-тир.
Сыын тургаш:
— А хупурай бер, сени мен чедер мен — деп-тир эвеспе.
Ынчаарга Аът тургаш:
— Бир эвес мени кижи мунуп aap болза, мен сени дөмей-ле эртер-дир мен ийин — деп-тир.
Аът кырынга кижи мундуруп алгаш, Сыынны ызырты ба­рып четкен-дир эвеспе. Аът деп амытан ол-ла хевээр кижи амытанның холунга киргени ол чүве-дир.
Сыын Аътка мөөрейин алзыпкаш, дөрт карааның ийизин согурартыр ыглап алган чүве-дир. Ол-ла хевээр Сыынның ийи карааның үстүнде оңгар истери артып калган-дыр эвеспе.