Олег Сувакпит. Бора-хөкпештиң ыры

БОРА-ХӨКПЕШТИҢ ЫРЫ
 
Боом баары орук көргеш,
Бора-хөкпеш ырлап орган:
«Дайнам тараа тогла-тогла,
Таалайым дазылазын!»
 
Удаваанда чычааннар-даа
Улай шуушкаш туруплаткан.
Көрүп ора, «чок боор» дээштиң,
Хөөннүг, хөөн чок ужуп четкен.
 
Кызыл доозун аразында
Кызыл-тастар чыткылап-тыр.
«Чик-чик!» кылдыр каттыргылааш,
Чип-ле кирген хөкпеш иргин…
 
Боостаазы харлыккыже,
Борбак хырны шартайгыже,
Дайнап, сыырып, далбаңайнып,
Дагын-дагын ырлап орган:
 
«Кызыл-тасты ажаагыже,
Хырын черле канчаар болду!
Чалгынныг куш болуп төрээш,
Чадаг чоруур болу бээйне!»