Чооду Кара-Куске. Чайгы эртен

Кожаалыг хүн херелдери
Кожагардан харап келди.
Хоюн сүрген кадарчы оол
Коданындан үнүплетти.
 
Сарыг-шокар бызаа дуу ол
Сава туткан саанчы көргеш,
Челе үзе тыртып каа дег,
Четтикпестеп чүткүп-ле тур.
 
Сигеннээр дээн кезек кижи
Силиредир челзиптерге,
Аалдың ыды туруглатты,
Арга ону өттүне-дир.
 
Кушкаштарның мыжыраажы,
Хууңчукта сүттүң даажы
Чайгы иштиң эгелээнин
Чарлап-дүймеп чаңгыланды.