Юрий Кюнзегеш. Арга иштинге

ДУРУЯАЛЫГ – ТӨРЭЭН ХЕМИМ
 
Якут шүлүкчү Л. Поповка

Дугай дурту чиңге хемим –
Дуруяалыг, унуң орта
Туман, чаъс бооп хуулуп алгаш,
Дургаар көжүп чоруксаар мен.
 
Дүнекиниң сылдызы дег
Дүндүүштелип үне бергеш,
Кырлаң чалгыың дүвүн орта
Кылаңайнып туруксаар мен.
 
Кадыр элде уя туткан
Хараачыгай кушкаш ышкаш,
Дыңгылдайлаан аялгаңны
Дыңнап, таалап оруксаар мен.
 
НАМДАРЫМДАН  КАШ  СӨС
 
Хөөлбективе оскундурган ча дег айны
Хөмүр өңнүг шириин булут хойлай кааптар.
Ынчалза-даа олчазын ол хоомайзынар –
Ыглай каапкаш, Улу-биле алгыжа бээр.
Читкен айны ында боор дээн кордалында
Чикте хөөлбек бүгүдезин булгап чоруур,
Чарлы хорлаан балдырлары ажыза-даа,
Чаъстан дескеш, чадырынга чаглактанмас
Шывык аъттыг, шыва тоннуг оолак менче
Шагаа дою кидин турда, көрүп келир.
Чаагында малгаш ам-даа чоттунмаан бол,
Шырайының кем чок, арыын чүү дээр силер!
Сактырымга, Айны меңээ удатпайн
Шалбадааштың эккеп бээр деп турганзыг-даа.
 
АРГА ИШТИНГЕ
 
Шыгжырама кара сугну
Чудук кырлап кежип алгаш,
Шыргай арга аяңынче
Шууштур базып кириптивис.
 
Көпеек дег бүрүлерниң
Аразында киш-кулаа:
«Көрүңерем!» диген ышкаш,
Айыраң кызыл чаптып чыдыр.
 
Соонга чорааш, өөрүмнү
Сонуургалдыг көрүп чордум:
Эгин ажыр чүктенгииштиг,
Ээр хадың даянгыыштыг.
 
Чымчак чиңгис – ширтек болган,
Узун дыттар – хана болган,
Чырык дээрлер – тона болган
Улуг эзим аалдап чор бис.