Мария Амын-ооловна Кужугет

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
КНИГИ ПОЭЗИИ:
1. Сактыышкыным чадаганы: шүлүктер. – Кызыл: ТывНҮЧ, 1994. – 64 ар.
Чадаган памяти: стихи.
2. Салымымның кавайы: шүлүктер. – Кызыл: ТывНҮЧ, 2000. – 78 ар.
Колыбель моей судьбы: стихи.
3. Анайжыгаш. Козленочек: орус, тыва дылдарда шүлүктер. – Кызыл: Полиграфсервис, 2007. – 31 ар.
Козленочек: стихи на русском и тув. яз.
4. Сеткилим орбазында: шүлүктер. – М., 2009. – 8 ар.
На жребии души: стихи.

КНИГА ПРОЗЫ:
1. Идегел: чечен чугаалар, миниатюралар. – Кызыл: ТывНҮЧ, 2005. – 96 ар.
Надежда: рассказы, миниатюры.

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
1. Дачын-Хөө С. Сактыышкыным чадаганы / С. Дачын-Хоо // Шын. – 1994. – Нояб. 25.
2. Кужугет Мария Амын-ооловна: о ней // Писатели Республики Тыва: биобиблиограф. указ. – Кызыл, 2000. – С. 38 – 39.
3. Кенин-Лопсан М. «Салымымның кавайы»: М. Күжүгеттиң шүлүк номунга хамаарыштыр / М. Кенин-Лопсан // Шын. – 2003. – № 52.
4. Куулар Н. Сеткилдиң челээжи: М. Күжүгеттиң шүлүктеринге үнелел / Н. Куулар // Шын. – 2005. – № 32.
5. Куулар Н. Мария Амын-ооловна Кужугет: о ней / Н. Куулар // Люди и события, 2005. – Ар. 16 – 17.
6. Доржу К. «Эртежи кижи эзерлиг аътка дужар»: М. Күжүгеттиң шүлүктериниң дуг-да / К. Доржу // Шын. – 2005. – Март 19.
7. Бегзин-оол А. Мерген угаан сиңниккен: М. Күжүгеттиң шүлүктеринге үнелел / А. Бегзин-оол // Шын. – 2005. – Март 19.
8. Салчак С. Чогаалында кирген бис: М. Күжүгеттиң шүлүктеринге үнелел / С. Салчак // Шын. – 2005. – Март 19.
9. Чамзырын Е. Оруу ак болзун: М. Күжүгеттиң дуг-да / Е. Чамзырын // Шын. – 2005. – Март 19.
10. Кужугет Мария Амын-ооловна: о ней // Тува литературная: биобиблиограф. указ. – Кызыл, 2008. – Вып. 2. – С. 29 – 31.
11. Куулар Н. Сеткилдиң орбазында чүү барыл?: М. Күжүгеттиң шүлүктеринге үнелел / Н. Куулар // Шын. – 2010. – Март 20.
12. Ооржак Л. «Сеткилдиң орбазында» шүлүк дүшкен-дир: М. Күжүгеттиң шүлүктеринге үнелел / Л. Ооржак // Тыва солун. – 2010. – Июнь 25.