Максим Горький. Чаш чорааным

«..Хөрлүг, шокар, тода эвес элдептиг чуртталга коргунчуг дүргени-биле эгелеп, шуудай берген. Ол меңээ эки, ынчалза-даа хилинчектиг шынчы туураан тоолчунуң чугаалап бергени коргунчуг тоол дег сагындырар. Ам, эрткен үени диргизип тура, ол бүгү канчаар болганыл, ол-ла хевээр болган дээрзинге чамдыкта арай деп-ле бүзүрээр-дир мен, база элээн хөй чүүлдерни хүлээп көрбейн, маргыжыксаар-дыр мен, — “үймээнниг аймактың” караңгы чуртталгазы эмин эрттир дошкун-дур.
Салчак Серенниң очулдурганы, Доруг-оол Монгуштуң редакторлааны Максим Горҗкийниң “Чаш чорааным” деп номун тыва дылда номчуңар.