Аркадий Гайдар, О.М. Баир. Рассказы

Арыгда ыш

19 октября 2021 | Аркадий Гайдар, О.М. Баир. Рассказы, Проза

Долгандыр шыргай арыг үнген, улуг, чаа заводка мээң авам өөренмишаан, ажылдап турган. Бистиң чанывыста бажыңның он алды дугаарлыг квартиразынга бир бичии уруг чурттап турган, ону Феня дээр. Ооң ачазы мурнунда одакчы кижи турган, завод чанында курстарга өөренип тургаш, ол ужудукчу апарган. Бир-ле катап Феня бажың чанынга, өрү дээрже көрүп кайгаттынып турда, кымның-даа танывазы оор оолчугаш …

Чук биле Гек

19 октября 2021 | Аркадий Гайдар, О.М. Баир. Рассказы, Проза

Көк-Дагның чоогунда арга-арыг иштинге бир кижи ажылдап турган. Ооң ажылы дыка хөй, чеже-даа кылыр кээрге, доозулбастааш туруп берген, ынчапгаш шөлээлеп чанар үе тып шыдаваан. Кажан кыш дүжүп кээрге, ол аалын аажок сакты берген, даргаларындан чөпшээрел айтыргаш, ол кадайынче чагаа бижээн. Оолдарын эдертип алгаш, аалдап кээрин оон дилээн. Ол кижи ийи оолдуг чүве-дир. Оларны Чук биле …