Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава

II

19 октября 2021 | Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава, Проза

Кокпа орукчугаш бедик кадыр эриктеп, чүс харлыг маслин ыяштарның хөлегези-биле дырлайып чоруткан. Далай чамдыкта ыяштар өттүр көгереш кылдыр көзүлгүлээр, шак ынчан сактырга, далай калбарбышаан, күчүлүг хана дег, көдүрлүп, өңү улам көгерип, чиңгир ногаан бүрү өттүр өңү чидий берген ышкаш болур. Оът-сигенде, ыт-кадында, чоон сыптыг чадаңнарда, виноград сыптарында, ыяштарда улуг-улуг шергилер шиигейнип, оларның үзүк чок хыылаан …

VI

19 октября 2021 | Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава, Проза

Алупкага чедир олар чүве-даа чугаалашпааннар. Кырган орук дургаар ышкыштап, улуг тынып каап чораан. Сергейниң арнының өжээнниккен шиитпирлиг шинчизи хевээр. Олар хонар дээш, «Ылдыз» («Сылдыс») деп чараш аттыг боктуг-чамныг кофе ижер бажыңга доктааганнар. Турк кижиниң ол өргээзинге даш чонар гректер, чер казар турктар, аар-саар ажыл кылып, тоткан черге тос, аштаан черге алды хонар элээн каш орус …

I

19 октября 2021 | Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава, Проза

Дагның кызыы кокпа орукчугажы-биле бир чайлаг суурундан өскезинге чедир арыгның мурнуу эриин дургаар чер кезип чоруур бөлүк артистер бар чораан. Өкпең өңнүг узун дылын ийинче халайтыпкан, арзылаңга дөмейлештир кыргыдып каан Арто деп аттыг хава мурнунда халып орган. Ол орук белдиринге тура дүшкүлээш, кудуруун чайгылаар-даа, кайнаар баар чоор дээнзиг, хая-даа көргүлээр. Хава бир-ле чүвени кичээнгейлиг көргеш, …

V

19 октября 2021 | Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава, Проза

Мисхор биле Алупка аразында адаккы орук хажыызында чемненип ап болур аянныы кончуг черни кырган шагда-ла эскерип алган чүве-дир. Ол өөрүн ынаар эдерти берген. Шапкын болгаш боралгак даг суун кежир салган көвүрүгден ырак эвесте ыргак-дагыр дубтарның болгаш сырый шыргайның хөлегезинде шылыраан соок кара суг агып чыткан. Оон бичии чиңге дамыр адырылгаш, оът-сигенге мөңгүн дег чайнап, удазын …

IV

19 октября 2021 | Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава, Проза

Байның чалчазы дөңнү куду ужа-тура маңнавышаан, алгырбышаан бадып орган. Ооң хөйлеңиниң чеңи хатка эстеп, а эдектери, парус дег, хадып чораан. — О-го-го! Биче када манаңарам!.. – деп, ол алгырган. — Кончуг сойлукту! Чүү кончуг сек боор. База катап Артошка дээш-ле келди ыйнаан бо – деп, Лодыжкин кончуттунган. — Адырам, кырган-ачай, салба берип кааптаалам! – деп, …

III

19 октября 2021 | Александр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава, Проза

Садтың оруунда үүрмек сайны бир дески төп каан, бут-биле базарга, кыжыраар, а ийлеринде өкпең өңнүг далай курттарының улуг-улуг хавын кажаалай салгылаан. Хевис дег, чүзүн-баазын оът-сигеннерлиг, клумбаларда өңгүр чараш чечектер кожая бергилээн, оларның таптыг чыды тарап турган. Фонтаннарда кылагар суг шылырткайндыр аккан, ыяштар аразында халаңнадыр астынган шевергин чараш савалардан куду ээрлип баткан салбак үнүштер халайгылаан, а …