Максим Горький. Чаш чорааным

VIII

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Кырган-ачам хенертен бажыңын кабатчикке садыпкаш, Канатная кудумчуда өске бажың садып алган. Сай даштаваан, сиген дуй үнген, арыг болгаш шыпшың ол Канатная кудумчу шуут-ла ховуже шөйлүп үне берген, ында шокарартыр будугулап каан бичии бажыңчыгаштар дистине берген тургулаан. Чаа бажың мурнундагы бажыңдан каас-даа, эргим-даа. Ооң мурнун аянныг караңгы кызыл будук-биле будуп каан; үш соңгазының ак-көк хаалгалары болгаш …

IX

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Мен бичиимде бодумну ары өө дег кылдыр бодап чораан мен. Бөдүүн кижи бүрүзү, ары чигирин дажыглаан арылар дег, шыдаар шаа-биле боттарының билиглери болгаш амыдырал дугайында бодалдары-биле сеткил-сагыжымны харам чокка байыткан. Ол ары чигири болганчок-ла хирлиг, ажыг-даа болгулаар, ынчанмыже билиг бүрүзү-ле, кандыг-даа болза, ары чигири болур. Эки Чорук чоруй барган соонда, мээң-биле Петр ашак өңнүктежип алган. …

XIII

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Мен база катап кырган-ачамда барган мен. — Чүл, дээрбечи? — деп, ол холу-биле стол соктап, мени уткаан. — Че, мен ам сени чемгербес мен, кырган-аваң чемгергей аан! — Чемгерер мен харын — деп, кырган-авам чугаалады. — Ында берге чүү деп! — Ол-дур харын, чемгер! — деп, кырган-ачам алгырыпкаш, ол-ла дораан оожургай бергеш, меңээ мынча деп …

III

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Мен сегий бергеш, кырган-ачамның бажыңында Цыганок онзагай байдалдыг деп тодаргай билген мен. Оолдарынга бодаарга, кырган-ачам Цыганокче ындыг-ла кончуг үргүлчү хорадап аттынмас турган, а Цыганоктуң чок черинге ооң дугайында кырган-ачам карактарын имирертип алгаш, бажын чайып, мынча деп чугаалаар: — Иванка алдын холдуг, берге-ле эр-дир ийин! Мээң сөзүмнү сактып чоруңар: улуг кижи өзүп орар эвеспе. Даайларым база …

VII

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Кырган-ачам бир бурганныг, а кырган-авам өске бурганныг дээрзин мен хөлчок эрте билип каан мен. Кырган-авам оттуп келгеш, орунга бажының кайгамчыктыг дүктерин үр-ле дырап ора, бажын шеле сопкаш, торгу ышкаш узун кара дүргек дүгүн диштерин ызырныпкан чула соп алгаш, мени оттурбас дээш, сымыранып ажынар: — Аа, кулугурларны! Таагыланзын, куурумчулар… Бажының дүгүн арай боорда часкаш, кырган-авам чоон …

XII

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Бир катап кежээликтей удуй берген мен, а оттуп келгеш, буттарымның база оттуп келгенин билип каан мен. Буттарымны орундан дүжүрүп аарымга, олар база катап билинместеп каан, ындыг-даа болза, буттарым бүдүн, кылаштап болур-дур мен деп бүзүрелдиг апардым. Ол дыка эки болган, мен өөрээнимден алгырып, бүгү мага-бодум-биле буттарымга турупкаш, кээп дүшкен мен, ынчалза-даа ол-ла дораан эжикче, а оон …

II

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Дыгый, шокар, сөс-биле илереттинмес элдептиг амыдырал эгелээш, коргунчуг дүргени-биле агып чорупкан. Ол амыдыралды мен буянныг-даа болза, хилинчектиг шынчы генийниң эки чугаалап берген дошкун тоолун дег сактыр мен. Ам эрткен үемни катап сактып ора, ол бүгү ылап-ла ындыг турганынга мен бодум арай боорда бүзүрээр мен, ынчангаш дыка хөй чүүлдерни маргыжып, буруу шавыксаам кээр — «угаан-сарыыл чок …

VI

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

База катап бир-ле бужар бак чүве эгелээн. Бир кежээ шайлап алгаш, кырган-ачам-биле кады мөргүл номчуп олурупкан бис, а кырган-авам сава чуп турган. Өрээлче кезээде-ле үвүрере берген чорууру ышкаш, элеп калган ширбиил дег апарган Яков даайым кире халып келди. Менди-даа чок, бөргүн азыгже октапкаш, сириңейнип, холдарын чайбышаан, дүрген-дүрген чугаалап эгеледи: — Ачай, Мишка мырыңай орта-ла эвес …

XI

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Оол таварылганың соонда авам дораан-на быжыгып, хөндүрлүп кээп, бажыңның ээзи апарган, а кырган-ачам билдиртпес-даа, боданган шинчилиг, боду бодунга дөмей эвес оожум апарган. Ол бажыңдан барык-ла үнместээн, чердакка «Мээң ачамның демдеглелдери» деп номун чааскаанзыргай апарган номчуп-ла олурар. Ол номну кырган-ачам шыгжаанда шоочалап ап, ону уштуп номчуурунуң мурнунда холдарын албан чуурун чеже-даа көрген мен. Ол кылын, сарыг …

I

19 октября 2021 | Максим Горький. Чаш чорааным, Проза

Оглумга тураскааттым Караңгызымаар тар өрээлдиң шалазында, соңга баарында, ак хеп кедиртип каан мээң ачам аажок узун апарган чыткан. Ооң кызыл-даван буттарының салаалары чиктии сүргей сарбая бергилээн, хөрээниң кырында оожум салгылап каан ээлдек холдарының салаалары база-ла ыргак-ыргак; ооң хөглүг карактарын төгерик кара чес чоостар-биле базырып каан; ооң карара берген чазык-чаагай арны база сагышка анчыг кылдыр ырзая …