Тыва улустуң тоолдары

Допчузу:
Хуулгаазын тоолдар

Хайындырынмай-оол
Ак-Сагыш, Кара-Сагыш
Бызанчының дангына кызы
Дүшчү Өскүс-оол
Кодур-оол биле Биче-кыс
Өскүс-оол
Түмен хоор чылгылыг Түмендей ашак
Алдан ала чылгылыг Аландай ашак
Ирей биле кадай
Тос шилги аъттыг Өскүс-оол
Анаа Тоолдар
Чечен-Кыс
Кажар-Аңчы
Чаңгыс карыш боттуг, ийи карыш салдыг Тежикпен ашак
Сүттеп ижер Сүмелдей
Өскүс-оол
Багай-Оол
Балыкчы Багай-Оол
Чечен-Маанай, Тенек-Тулуң
Аргачы, Мегечи
Үш чүүл эртемниг оол
Дириг амытаннар дугайында тоолдар
Үш мыйгак, үш ыт
Бора-хөкпеш
Хапта кокай
Күске
Кужажык болгаш Хунажык
Койгунак
Кажар Дилги
Дилгижек-оол биле Саасканак
Дилгижек-оол биле Адыг
Дилги чүге кыскыл апарганыл?
Дилги чүге кыскыл апарганыл?
Хам Бөрү биле Шинчээчи Бөрү
Аштаан Бөрү биле Сергежигеш
Хой, Серге, Моддурга
Кошкар биле Хой
Тарбаган биле Кошкар
Тарбаган
Чыраа-Кулун
Аът биле Сыын
Шиижегей кушкаш
Часкы
Моортай
Күскениң шинчилели

Тайылбыр Кезээ