Проза (на тувинском языке)

Шоома Даржай. Делегей улузунуң тоолдарыАлександр Куприн, Д.Е. Ёндан. Ак хава

Рассказ Александра Куприна «Белый пудель» переведен Д.Е. Ёндан и вышел в свет в Тувинском книжном издательстве в 1970 году тиражом 5000 экземпляров.Аркадий Гайдар, О.М. Баир. Рассказы

Рассказы Аркадия Гайдара «Чук и Гек» и «Дым в лесу» переведены О.М. Баир и вышли в свет в Тувинском книжном издательстве в 1984 году тиражом 6000 экземпляров.Максим Горький. Чаш чорааным

«..Хөрлүг, шокар, тода эвес элдептиг чуртталга коргунчуг дүргени-биле эгелеп, шуудай берген. Ол меңээ эки, ынчалза-даа хилинчектиг шынчы туураан тоолчунуң чугаалап бергени коргунчуг тоол дег сагындырар. Ам, эрткен үени диргизип тура, ол бүгү канчаар болганыл, ол-ла хевээр болган дээрзинге чамдыкта арай деп-ле бүзүрээр-дир мен, база элээн хөй чүүлдерни хүлээп көрбейн, маргыжыксаар-дыр мен, — “үймээнниг аймактың” караңгы чуртталгазы эмин эрттир дошкун-дур.
Салчак Серенниң очулдурганы, Доруг-оол Монгуштуң редакторлааны Максим Горҗкийниң “Чаш чорааным” деп номун тыва дылда номчуңар.